nie-zawsze-tak-bedzie_JGM_mini-newsletter-1_2021-1024x1024.jpg

Joanna Grzymała-Moszczyńska, Nie zawsze tak będzie

Joanna pisze o „Nie zawsze tak będzie”:

Malu­jąc ten obra­zek bar­dzo chcia­łam poka­zać siłę i magię, która poja­wia się, gdy jeste­śmy razem w róż­nych – też tych trud­niej­szych – momen­tach naszego życia. Ostat­nio dużo otu­chy dodaje mi obser­wo­wa­nie ryt­mów przy­rody, w tym zmie­nia­ją­cych się faz księ­życa, które poma­gają mi uwie­rzyć, że „nie zawsze tak będzie”. Ucie­le­śniają to, że nawet jeśli w tej chwili czuję się wyczer­pana, to nadej­dzie czas rege­ne­ra­cji, a kiedy czuję się dobrze, przy­po­mi­nają o tym, jak może to być ulotny stan.

Więk­szość moich obraz­ków można zna­leźć na moim Insta­gra­mie @sa­ma­ra­dosc

Joanna Grzymała-Moszczyńska o sobie:

Jestem dzia­łaczką spo­łeczną, która po wielu latach inten­syw­nego i róż­no­rod­nego zaan­ga­żo­wa­nia zmaga się z wyczer­pa­niem. W związku z tym szu­kam dla sie­bie nowych ście­żek rege­ne­ra­cji – przede wszyst­kim przez bycie z ludźmi, szcze­gól­nie w kon­tek­ście przy­wra­ca­nie połą­cze­nia z przy­rodą, no i jak widać – malo­wa­nie obraz­ków. Na co dzień zaj­muję się bada­niem psy­cho­lo­gicz­nych aspek­tów akty­wi­zmu w Insty­tu­cie Psy­cho­lo­gii UJ.

Grafika Joanny Grzymała-Moszczyńskiej ukazała się w 1. numerze newslettera „Oddychaj” w kwietniu 2021.