JGM, cesarzowa

Joanna Grzymała-Moszczyńska, The Empress

W tarocie karta Cesarzowej to karta tworzenia, stwarzania, wyłaniania i przynoszenia światu nowego – zapowiedzi nowej nadziej. Taką kartę przynosi nam dziś Asia Grzymała-Moszczyńska, na zakończenie projektu „Oddychaj”.

Joanna Grzymała-Moszczyńska o sobie:

Jestem dzia­łaczką spo­łeczną, która po wielu latach inten­syw­nego i róż­no­rod­nego zaan­ga­żo­wa­nia zmaga się z wyczer­pa­niem. W związku z tym szu­kam dla sie­bie nowych ście­żek rege­ne­ra­cji – przede wszyst­kim przez bycie z ludźmi, szcze­gól­nie w kon­tek­ście przy­wra­ca­nie połą­cze­nia z przy­rodą, no i jak widać – malo­wa­nie obraz­ków. Na co dzień zaj­muję się bada­niem psy­cho­lo­gicz­nych aspek­tów akty­wi­zmu w Insty­tu­cie Psy­cho­lo­gii UJ.