Sleep-Lidka-Krawczyk_mini-do-newslettera-1.jpg

Lidka Krawczyk, Sleep / Śpij

Lidka pisze o „Sleep / Śpij”:

Bycie silną jest naszym kul­tu­ro­wym impe­ra­ty­wem. I bez względu na to, czy jeste­śmy kon­ser­wa­tyw­nym, bia­łym i hete­ro­sek­su­al­nym face­tem, czy wal­czącą o god­ność kobietą, bez niej się nie obę­dzie. Trzeba mieć siłę, aby mie­rzyć się z codzien­no­ścią. Naiw­no­ścią jest myśleć, że zawsze będzie spoko. Nie będzie. Życie to mie­rze­nie się z nie­unik­nio­nym, czę­sto nie­faj­nym doświad­cze­niem. By móc tań­czyć w trak­cie tej burzy, możemy odpo­czy­wać, by ćwi­czyć nasze mię­śnie, albo i nie – po to, aby po pro­stu być. Rege­ne­rujmy się razem, sio­stro. Nie jesteś w tym sama.

Lidka pisze o sobie:

Przez czter­na­ście lat byłam kura­torką w Gale­rii Bun­kier Sztuki w Kra­ko­wie. W mię­dzy­cza­sie i spo­ra­dycz­nie reali­zo­wa­łam także autor­skie pro­jekty. Jed­nak od jakie­goś czasu poświę­cam się w 100% mojej samo­dziel­nej dzia­łal­no­ści jako ilu­stra­torka. Insty­tu­cjo­nal­nie jestem dok­to­rantką na Uni­wer­sy­te­cie Peda­go­gicz­nym w Kra­ko­wie. Dodat­kowo jestem mamą, matką polką, matką gastro­no­miczną, matką wypa­lo­ną ­/ speł­nioną, wykoń­czoną. Samo­dziel­nie wycho­wuję całą ener­ge­tyczną trójkę dzie­cia­ków, które zmie­niają mi per­spek­tywę nie tylko mojej obec­no­ści w świe­cie, ale także rozu­mie­nia nie­któ­rych fak­tów. To dobra per­spek­tywa, nauczy­łam się na przy­kład mieć wyje­**ne na patriar­chalny man­spl­aining i gasli­gh­ting.

Prace Lidki może­cie zoba­czyć tutaj: https://lidiakrawczyk.myportfolio.com/work, a jej Instagram tutaj: https://www.instagram.com/lidkakrawczyk/

Praca Lidki Krawczyk ukazała się w 3. numerze newslettera „Oddychaj” w kwietniu 2021.